Zriadenie studne

Stručný popis:

 

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Postup pri povoľovaní vodných stavieb nájdete na priloženom tlačive.

 

Legislatíva:

 

       Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. v platnom znení

       Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

       Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty: 

 • Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu (tlačivo)

  • 2x projektová dokumentácia
  • kópia listu vlastníctva
  • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby (tlačivo) 

  • 2x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
  • projektová dokumentácia (jednoduchý nákres studne)
  • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
  •  
 • Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody (tlačivo)

  • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva) 
  • 2x PD vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej stavby
  • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
  •  
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (16,50€)
 •  
 • Návrh  na vydanie  kolaudačného rozhodnutia (tlačivo) 

  • fotokópia stavebného povolenia
  • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
  • doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (16,50€)

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Postup pri povoľovaní vodných stavieb

         Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu

         Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

         Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody 

         Návrh  na vydanie  kolaudačného rozhodnutia 

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Lucia Moravčíková

Tel.: 041/420 41 82

Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

 

Poplatok:

 

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:

16,50 € za žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

16,50 € na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Späť