Zmena typu kotla malého zdroja znečistenia ovzdušia

Stručný popis:

 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

 

Legislatíva:

 

       Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z.z. v platnom znení

       VZN  č. 1/2003 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO (tlačivo)

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 – podateľňa

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt : Ing. Zuzana Kubicová

Tel.: 041/ 420 41 82

Mail:  zuzana.kubicova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

 

Späť