Vyjadrenie o programu odpadového hospodárstva

Stručný popis:

 

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pôvodca odpadu predkladá vypracovaný POH na Mestský úrad na vyjadrenie.

 

Legislatíva:

 

       Program odpadového hospodárstva SR

       Program odpadového hospodárstva mesta Kysucké Nové Mesto

       Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vyjadrenie k POH
  • Program odpadového hospodárstva

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Lucia Moravčíková

Tel.: 041/420 41 82

Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť