Výrub a ochrana drevín

Stručný popis:

 

Výrub a orez drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov. Na základe povolenia uvedené rekultivačné opatrenia drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto zabezpečuje organizácia – Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, na súkromnom pozemku – rekultivačné opatrenia drevín zabezpečuje vlastník pozemku.

Údržbu verejnej zelene (kosenie trávnikov, výsadbu, hrabanie opadanej biomasy drevín)  na území mesta Kysucké Nové Mesto zabezpečuje organizácia – Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

 

Legislatíva:

 

Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

VZN 6/2007 o verejnom poriadku a o verejnej čistote

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na orez, príp. výrub drevín (tlačivo)
  • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
  • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
  • Žiadosť o kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o vydanie súhlasu na orez alebo výrub drevín

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 - podateľňa

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Daniela Kočišová

Tel.: 041/4204182

Mail: daniela.kocisova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

V súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní (odpoveď na žiadosť), v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác (realizácia rekultivačných opatrení).

 

Poplatok:

 

Orez drevín - bez poplatku

Výrub drevín - podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Fyzické osoby 10 €

Právnické osoby 100 €

Späť