Stručný popis:

 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní:

- písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia.

 

Legislatíva:

  • Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z.z. v platnom znení
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia (tlačivo) 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 – podateľňa

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt : Ing. Daniela Kočišová

Tel.: 041/ 420 41 82

Mail:  daniela.kocisova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

v závislosti od podanej žiadosti

 

Späť