Súhlas s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky

Stručný popis:

 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní:

- písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

- oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste za každý MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

 

Legislatíva:

 

Zákon o ovzduší č.137/2010 Z.z. v platnom znení

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

VZN  č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 v znení dodatku č. 1 schváleného v roku 2008 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (tlačivo)
  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie MZZO (tlačivo)
  • Revízne správy

 

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Nám. Slobody č. 94 - podateľňa

MsÚ v kysuckom Novom Meste, Litovelská 871

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Ing. Daniela Kočišová

Tel.: 041/ 420 41 82

Mail: daniela.kocisova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

do 30 dní

 

Poplatok:

 

v závislosti od podanej žiadosti

Späť