Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Stručný popis:

 

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Kysucké Nové Mesto je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

 

Legislatíva:

 

VZN č. 17/2008 o odpadoch

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Právnické osoby, podnikatelia (tlačivo)
  • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Právnické osoby, podnikatelia (tlačivo)

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

        Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad/o zmenu zbernej nádoby – fyzické osoby

        Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov – právnické osoby a podnikatelia

        Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – právnické osoby a podnikatelia

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Lucia Moravčíková

Tel.: 041 / 420 41 82

Mail:  lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

na počkanie zaevidovanie, doba realizácie 30 dní (dodanie nádoby, zmena intervalu vývozu)

 

Poplatok:

bez poplatku

Späť