Informácie o nakladaní s odpadom

Stručný popis:

 

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe  zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v platnom znení

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát životného prostredia

Kontakt: Lucia Moravčíková

Tel.: 041/420 41 82

Mail: lucia.moravcikova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

na počkanie

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť