Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Čítať ďalej…

Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

 

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

 

 

Čítať ďalej…

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Čítať ďalej…

Informácie o nakladaní s odpadom

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe  zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

Čítať ďalej…

Súhlas s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky

 

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

 

 

Čítať ďalej…

Zmena typu kotla malého zdroja znečistenia ovzdušia

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

Čítať ďalej…

Súhlas so zriadením malého zdroja znečistenia ovzdušia

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinný písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Čítať ďalej…

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Kysucké Nové Mesto o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Čítať ďalej…

Výrub a ochrana drevín

Výrub a orez drevín na území mesta Kysucké Nové Mesto povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Čítať ďalej…