Smernica o vybavovaní sťažností

Smernica o vybavovaní sťažností

Čítať ďalej…

Smernica o postupe pri zistení vnášania alk. nápojov a ich používania

Smernica - postup pri zistení vnášania alkoholických nápojov a ich používania počas pracovnej doby

 

Čítať ďalej…

Smernica o zabezpečení pitného režimu

Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancov mestského úradu Kysucké Nové Mesto

Čítať ďalej…

Interná smernica č. 1/2015

Interná smernica č. 1/2015 Mesta Kysucké Nové Mesto o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Čítať ďalej…

Smernica k VZN č.6/2009

o výške dotácie na prevádzku a mzdy  na jedného žiaka v MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ a CVČ sv. Jakuba, v meste Kysucké Nové Mesto, na príslušný kalendárny rok.

Čítať ďalej…