Základné údaje

Poloha:

Kraj: Žilinský

Okres: Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto leží na severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu rieky Kysuca, 358 m n. m. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora (999 m.n.m.). Dominantou nad mestom je vrch Tábor. Vzdialenosť od Bratislavy 204 km.

GPS: 49.305  18.788


 

Rozloha, obyvateľstvo:

mesto sa rozprestiera na rozlohe 2 641 ha. Počet obyvateľov je 15 243 (31.12.2017), až 96% slovenskej národnosti. Miestnymi časťami sú Budatínska Lehota (608 obyvateľov) a Oškerda (264 obyvateľov).


 

Najstaršie stopy osídlenia:

zo staršej doby kamennej - paleolitu (pravdepodobne 38 000 až 13 000 rokov pre n. l.), nález pazúrikového úštepu v Ochodnici. Ďalšie zastúpenie artefaktov z prehistórie Kysúc sú z obdobia eneolitu (3 200 až 1 900 pred n.l.) kamenné nástroje a málo výrazná keramika. Prvá písomná zmienka: osada Jesesyn (dnes Kysucké Nové Mesto) sa spomína v listine z roku 1254. Mestské výsady boli udelené v roku 1325.


 

Geologické pomery:

územie je budované prevažne treťohornými flyšovými súvrstiami, ktoré sú charakteristické rytmickou sedimentáciou pieskovcov, ílovcov a ílovitých bridlíc. Geologická stavba podmienila aj reliéf územia okolo mesta, pre ktorý sú charakteristické oblé horské hrebene, pahorkatiny s vrezanými eróznymi brázdami.

Na náplavoch rieky Kysuce sú mladné nivné, v pahorkatine hlinité hnedé lesné a vo vrchovine horské hnedé lesné pôdy.

 

 

Klimatické podmienky:

mierne teplá, vlhká klimatická oblasť. Najteplejší je mesiac júl a najchladnejší mesiac január. Priemerná teplota okolo 8oC. Priemnerný ročný úhrn zrážok 800-900 mm. Mesto sa rozprestiera v povodí rieky Kysuca a neďaleko neho je viacúčelová vodná nádrž s úžitkovou funkciou.


 

Rastlinstvo:

zastupujú lúčne a pasienkové spoločenstvá podhorského a horského vegetačného stupňa.


 

Živočíšstvo:

je zastúpené typickými predstaviteľmi horského a podhorského pásma Karpát, bežne sa vyskytuje jeleň, srnec, sviňa divá, jazvec, občas medveď, rys a vlk. Bohatá je aj skupina vtáctva s dravcami a sovami. O čistote horských močiarov a potokov a riek svedčí výskyt vzácnych živočíchov ako sú mlok, rak či salamandra.

Vďaka nezvyčajnej zachovalej flóre a faune bola v roku 1984 vytvorená na rozlohe 65 462 ha Chránená krajinná oblasť Kysuce.


 

Ochranca Kysuckého Nového Mesta:

sv. Jan Nepomucky.JPGSv. Ján Nepomucký. Jeho socha postavená grófom Suňogom v roku 1761 dnes stojí na Námestí slobody.

 

 

 

 

 

 

 

Patrón Kysuckého Nového Mesta:

Sv. Jakub mladší

 

 

Erb mesta:

Erb KNM 1358Erb KNMsúčasný erb mesta má v centre štítu heraldický motív s atribútmi svätca Sv. Jakuba mladšieho. Farebnosť: v strede francúzskeho štítu je postava sv. Jakuba ml. v bielom rúchu; pole štítu je zelené; žltou farbou je zvýraznená gloriola, časť valchového drúka, ktorý drží v ľavici a je zabalený do súkna. V pravici drží zlaté steblo ľanu. Erb vznikol podľa pečate zo 17. storočia.

 

 

 

Pečať mesta:

 

Pečať KNM, 17. stor.

files/obrazky/sekcie/mesto/zakladne informacie/stara pecat.jpg

files/obrazky/sekcie/mesto/zakladne informacie/pecat 1874, jpg.jpgmesto malo pečať už v roku 1416. V pečatnom obraze je sv. Jakub, veľký patrón súkenníkov. V pravej ruke drží štylizovaný kvet, v ľavej valchový drúk, zabalený do súkna. Medzi dvomi perličkovými kruhmi je kolopis: SIGILLUM: DE: NOVA: CIVITATE (pečať Kysuckého Nového Mesta). Strieborné pečatidlo bolo v meste ešte roku 1938, v súčasnosti sa nachádza v archíve SNM v Martine.

V apríli roku 1991 mesto iniciovalo posúdenie historických pečatí v heraldickej komisii, pričom sa ukázalo, že najpôvodnejším symbolom mesta bol sv. Jakub ml. Nezreteľná podoba predlohy mohla spôsobiť zámenu, preto na pečati zo 17. storočia  bola použitá postava Madony s dieťaťom na ľavej ruke, kvetom v pravej a kolopisom: SIGNUM * MAIUS * OPPIDI * UJHEL * AD KISUCZAM (sadrový odliatok sa nachádza v kaštieli v Radoli). Oválna pečať z roku 1681 tiež zobrazuje Madonu s dieťaťom, kvetom a kolopisom: SIGILLUM PRIVILEGIATI OPPIDI UJHEL AD FLVVIVM KISZVCZA. Z 18. storočia pochádza renovácia predošlej pečate. Opäť je na nej vyobrazená Madona s dieťaťom a kvetom (ružou). Kolopis: SIGILLUM RENOVATVM OPPIDI VYHEL AD FLVVIVM KISVCZA. Ďalšia nedatovaná pečať bola použitá v roku 1859 (nemecko-slovenská nápisová pečať). V stredovom poli medzi dvoma ozdobami vo dvoch riadkoch švabachom bolo napísané OBEC KISZUCKÉ NOWE MESTO. Okolo tohto nápisu bol kolopis v nemčine latinkou. Nedatovaná je aj nápisová pečiatka s priemerom 34 mm, použitá v roku 1874. Jej text znie: PEČAŤ VEĽKEJ OBCE Kysucké Nové Mesto, okolo je kolopis paličkovým písmom: KISZUCZA - UJHELY NAGY KŐSZEG PECSETUJE.

 

 

Mestská vlajka:

mestska vlajka.jpgmestska vlajka kratka.jpgmestska vlajka pasovka.jpgpomer strán je 1:1,5, jej pole je rozdelené na tri rovnaké diely, krajné sú zelené a stredný biely. Ukončená je lastovičím zástrihom, ktorý siaha do 1/3 vlajky.

 

 

 

 

Antroponym a toponym:

Čuhár je zovšeobecnené prímeno pre všetkých pôvodných obyvateľov Kysuckého Nového Mesta odvodené od kruhu špecializovaných kožušníckych remeselníkov, ktorí tu žili a šili čuhy - ťažké dlhé valašské vrchné kabáty siahajúce po zem.

Čuháreň je zemepisný názov mesta odvodený od podstatného mena Čuhár, teda miesto, kde žijú Čuhári.