Uznesenia č. 195 - 198/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa  10.10. 2008

Späť