Uznesenia č. 156 - 165/2008

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste konaného dňa 19.8. 2008

Späť