Odstránenie stavby

Stručný popis:

 

 

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
  • doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom vlastníctva, nájomná zmluva....)
  • kópia z katastrálnej mapy (originál)
  • prehlásenie stavebného dozoru o vykonávaní dozoru na stavbe
  • technologický popis prác, prípadne nevyhnutné výkresy úprav pozemku
  • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí a účastníkmi konania, pokiaľ  sa vo veci odstránenia stavby vopred uskutočnili
  • doklad o uhradení správneho poplatku 6,50 € /200,- Sk/

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

6,50 €   platí sa šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.

Späť