Zmena termínu dokončenia stavby

Stručný popis:

 

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

 

Legislatíva:

 

 Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: vystavba@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30 dní

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ

Späť