Zmena stavby pred dokončením

Stručný popis:

 

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
  • Fotokópia stavebného povolenia
  • Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností (ak došlo k zmene vlastníkov  počas výstavby)
  • Projektová dokumentácia - zmena
  • Doklad o úhrade správneho poplatku

Tlačivá na stiahnutie:

 

        Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail:  stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

         vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ

Späť