Stavebné konanie

Stručný popis:

 

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

 

Legislatíva:

 

 Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyz. osoby, právnické osoby (tlačivá)
  • Doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe    (originál listu vlastníctva – nie starší ako 3 mesiace)
  • Originál kópie z katastrálnej mapy
  • 2 x projektová dokumentácia stavby, vypracovaná oprávnenou osobou.
  • V prípade realizácie prípojok  je potrebné dokumentáciu overiť  u správcov jednotlivých    inžinierskych sieti.
  • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých  orgánov štátnej správy 
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred  podaním žiadosti
  • Rozhodnutie o vyňatí pozemku  z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je pozemok   vedený ako záhrada, orná pôda, pasienok,  trvalý trávnatý porast )
  • Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru, alebo   kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutoč. stavby
  • Doklad o uhradení správneho poplatku ..................  €.

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o stavebné povolenie pre fyzické osoby

         Žiadosť o stavebné povolenie pre právnické osoby

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ.

 

Späť