Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stručný popis:

 

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

 

Legislatíva:

 

 Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo )
  • Originál listu vlastníctva
  • Nájomná zmluva (ak žiadateľ  nie je vlastníkom objektu)
  • Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca (podľa charakteru prevádzky)
  • Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Čadca
  • Pôdorys miestností pôvodný a navrhovaný
  • Projektovú dokumentáciu stavebných úprav
  • Doklad o úhrade správneho poplatku

Tlačivá na stiahnutie:

 

          Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania stavby

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku.

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

        

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov 16,50 €  šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.

Späť