Územné konanie

Stručný popis:

 

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

 

Legislatíva:

 

 Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivá)
  • List vlastníctva
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Kópia z katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Tlačivá na stiahnutie:

 

           Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

           Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail:  vystavba@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30 - 60 dní

 

Poplatok:

 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Späť