Oznámenie o pokračovaní územného konania

Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorú zastupuje InfoTel Brno podal dňa 21.2. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Verejná elektronická komunikačná sieť UPC.

Čítať ďalej…

Oznámenie o podanom odvolaní

Oznámenie o podanom odvolaní k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorú podal OMSTAV Martin.

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na dodanie služby: "Dodávka tepla pre bytový dom"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link 1

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na realizáciu diela: "Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link

Čítať ďalej…

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

 

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení  v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb  a o nútenom obmedzení  vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť

 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Okresný úrad KNM-OSoŽP: Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Čítať ďalej…