Územné rozhodnutie

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 27.1.2017 podal Stredoslovenská energetika - Distibúcia a.s. Žilina, ktorú zastupuje Ing. Peter Poláčik - PETROSTAV.

Čítať ďalej…

Oznámenie o pokračovaní územného konania

Oznámenie o pokračovaní územného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, ktorú  zastupuje Ing. Peter Poláčik - PETROSTAV, Hlavná 222, 027 44  Štefanov nad Oravou podal dňa 27.1.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia. 

Čítať ďalej…

Oznámenie o prerokovaní zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 ĽADONHORA

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 ĽADONHORA do národného zoznamu území európskeho významu

 

MŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny pozýva na prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Prerokovanie sa uskotoční dňa 04.05.2017 v zasadačke štátneho podniku LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š. p. - Odštepný závod Žilina na adrese: Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina so začiatkom o 9.00 hod. 

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na dodanie služby: "Dodávka tepla pre bytový dom"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link 1

Čítať ďalej…

Oznámenia o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina v zastúpení podala žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rozšírenie NNK pre IBV.

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na realizáciu diela: "Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link

Čítať ďalej…

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

 

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení  v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb  a o nútenom obmedzení  vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť

 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Okresný úrad KNM-OSoŽP: Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Čítať ďalej…