Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

             prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

            

     Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto  

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Čítať ďalej…

Územné rozhodnutie

Mesto Kysucké Nové Mesto ako stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.6. 2015 podal STAVMONT s r. o.

Čítať ďalej…

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 

BYTOVÉ STAVBY s. r. o., Hodžova 210/4, Žilina, ktorú  podal dňa 8.3.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby: Novostavba bytového domu Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na dodanie služby: "Dodávka tepla pre bytový dom"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link 1

Čítať ďalej…

Oznámenia o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina v zastúpení podala žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rozšírenie NNK pre IBV.

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na realizáciu diela: "Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link

Čítať ďalej…

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

 

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení  v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb  a o nútenom obmedzení  vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť

 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Okresný úrad KNM-OSoŽP: Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Čítať ďalej…