Oznámenia o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania: účelová komunikácia pre IBV

Čítať ďalej…

Stavebné povolenie

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.11.2016 podal

OMSTAV , s.r.o.. A. Medňanského 35, 036 08 Martin.

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu

Komplexná obnova a nadstavby bytového domu č. 797 Ul. Litovelská Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Oznámenie o doručení verejnej vyhlášky - zverejnenie registra pôvodného stavu Budatínska Lehota "Šimunov"

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Andreja Kmeťa 17, 011 39 Žilina doručil na Mesto Kysucké Nové Mesto verejnú vyhlášku - Zverejnenie registra pôvodného stavu, ktorý je súčasťou projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Budatínska Lehota, lokalita "Šimunov".

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na dodanie služby: "Dodávka tepla pre bytový dom"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link 1

Čítať ďalej…

Výzva na predloženie cenových ponúk

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje súťaž na realizáciu diela: "Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením"

Bližšie informácie v priložených súťažných podkladoch. 

 

link

Čítať ďalej…

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

 

Okresný úrad Žilina odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení  v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 282/2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb  a o nútenom obmedzení  vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť

 

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Diaľnica D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Okresný úrad KNM-OSoŽP: Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Čítať ďalej…