Oznámenie o začatí konania - výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

             prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

            

     Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto  

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Čítať ďalej…

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania - chodník na ulici Litovelská.

Čítať ďalej…

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Čítať ďalej…

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Novostavba bytového domu 28 BJ.

Čítať ďalej…