Výrub drevín - Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

             prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

            

     Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto  

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Čítať ďalej…

Výrub drevín - Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

             prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

            

     Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody,  podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  týmto  

 

o z n a m u j e

 

začatie správneho konania  podľa § 47 ods.3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Čítať ďalej…

Pozvánka na verejné prerokovanie - Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto

POZVÁNKA

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné prerokovanie Správy o hodnotení činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ v zmysle §34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejné rokovanie sa uskutoční dňa

 

25. októbra 2017 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Radoli, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa

 

a

 

25. októbra 2017 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Stavebné povolenie

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.8. 2017 podal

Mário Holý, Oškerda 120

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Čítať ďalej…

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom, že bola doručená na Mesto Kysucké Nové Mesto správa o hodnotení činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“.

Čítať ďalej…