Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obytného súboru KNM Kamence Východ.

Čítať ďalej…

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Budatínska Lehota, lokalita Šimunov

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), že bola doručená na Mesto Kysucké Nové Mesto                  

 „VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho  územia Budatínska Lehota, lokalita Šimunov“ 

pod č. OU-ZA-PLO 2018/006427/Koc/VZFÚ-Vv zo dňa 16.02.2018, vydaná Okresným úradom Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

 

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Budatínska Lehota, lokalita Šimunov (ďalej len „VZFÚ“) sa podľa § 10 ods. 4 zákona oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina – pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Žilina a súčasne sa zverejní v Meste Kysucké Nové Mesto, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk. Do kompletného elaborátu VZFÚ možno nahliadnuť na Okresnom úrade Žilina – Pozemkovom a lesnom odbore, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Verejnosť môže nahliadnuť do oznámenia „Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho  územia Budatínska Lehota, lokalita Šimunov“ na MsÚ Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavy a územného rozvoja so sídlom v budove Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste, ul. Litovelská č.871 – I. poschodie č. dverí 47 v čase od 700 hod do 1400 hod v pondelok až piatok.

 

V zmysle § 10 ods. 4 zákona proti VZFÚ možno podať námietky Okresnému úradu Žilina – pozemkovému a lesnému odboru, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina v lehote do 30 dní od zverejnenia informácie.

 

Čítať ďalej…

Oznámenie - VÝZVA - odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 - UV1 po TS Nesluša

Oznámenie o doručení výzvy – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša

 

 

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje občanom v súlade s § 11 ods.3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o energetike), že bolo doručené na Mesto Kysucké Nové Mesto oznámenie  “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“.

 

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej SSE-D) na 22 kV/NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia č. 1426 – UV 1 po TS Nesluša, ktoré prechádza katastrom Kysucké Nové Mesto, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s. r. o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina ako poverená osoba SSE-D držiteľa povolenia podľa § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Zákona o energetike preto doručila oznámenie, kde vyzýva vlastníkov pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu § 43 Zákona o energetike.

 

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk. Verejnosť môže nahliadnuť do oznámenia “Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN vedenia č. 1426 – UV1 po TS Nesluša“ na MsÚ Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavy a územného rozvoja so sídlom v budove Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste, ul. Litovelská č.871 – I. poschodie č. dverí 47 v čase od 700 hod do 1400 hod v pondelok až piatok.

Oznámenie - výzva bude verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

Čítať ďalej…

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Novostavba bytového domu 28 BJ.

Čítať ďalej…