Základné informácie

Kontakt:

Údržba mesta Kysucké Nové Mesto

Cesta do Rudiny 637

024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 30231281

DIČ: 202055827

www.udrzbamesta.kysuckenovemesto.sk
 

Pracovná doba: od 06,00 hod. do 14,00 hod.

 

Tel.čísla :

Spojovateľka: 041/4212874

Riaditeľka org.: 041/4212808

Mzdová účtareň: 041/4220175

Správca cintorínov: 041/4212131

E-mail adresa: udrzba_mesta@stonline.sk 


Predmet činnosti organizácie:

- údržba, opravy verejného osvetlenia a slávnostného osvetlenia

- údržba verejnej zelene

- čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

- cintorínske služby

- zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce

- stolárske, maliarske a natieračské práce

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

 

 

 

 

 

Zberný dvor

zberny dvorZberný dvor sa nachádza v areáli Údržby mesta KNM

Prevádzkový poriadok zberného dvora

Cesta do Rudiny 637

 

Zberný dvor je určený pre obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto a prímestských častí Dubie, Oškerda a Budatínska Lehota.
Do zberného dvora je možné uložiť (odovzdať) tieto druhy odpadu:

Por.č.

Katalog.č.

Názov

Množstvo/rok

Poplatok

1.

15 01 05

Kompozitné obaly

bez obmedzenia

bez poplatku

2.

20 01 01

Papier a lepenka

bez obmedzenia

bez poplatku

3.

20 01 02

Sklo

bez obmedzenia

bez poplatku

4.

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

bez obmedzenia

bez poplatku

5.

20 01 39

Plasty

bez obmedzenia

bez poplatku

6.

20 01 40

Kovy

bez obmedzenia

bez poplatku

7.

20 02 01

Biologicky rozložiteľný

bez obmedzenia

bez poplatku

8

20 03 07

Objemový odpad

bez obmedzenia

bez poplatku

9.

20 03 08

Drobný stavebný odpad

500 kg

1 kg/ 0,015 €

 

Drobný stavebný odpad je odpad zo stavebných úprav alebo z bežných udržiavacích prác, ak ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to je v objeme 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzický osobu. Ak si občan na takéto práce najme stavebnú firmu, zodpovedá za stavebný odpad táto firma.
Jednotlivé druhy odpadu sa na zbernom dvore ukladajú do príslušných veľkokapacitných kontajnerov, resp. do vyhradených priestorov podľa pokynov zodpovedného pracovníka.
Prístup na zberný dvor je časovo obmedzený.

 

Ďalšie podrobné informácie o zbernom dvore nájdete v prevádzkovom poriadku.