Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Stručný popis:

 

         Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta, je nutné povolenie Mesta Kysucké Nové Mesto:

 • pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov  
 • pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

 

Legislatíva:

 

VZN č. 16/2008 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (tlačivo)
 • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území mesta Kysucké Nové Mesto. 
 • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
 • situáciu osadenia
 • technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
 • výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
 • pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia (materiál, rozmer, osadenie) a jednoduchý náčrt
 • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva – originál alebo overená kópia)
 • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Tlačivá na stiahnutie:

 

         Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Peter Smieško, Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

        peter.smiesko@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

49,50 € /1500,00 Sk/ za každé jednotlivé zariadenie, platí sa šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.

Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Späť