Ohlásenie stavebných úprav

Stručný popis:

 

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 •  
 • Potrebné dokumenty:
  • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
  • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
  • Jednoduchý technický opis úprav
  • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina (tlačivo)

  Tlačivá na stiahnutie:

   

             Ohlásenie drobnej stavby

             Žiadosť o stanovisko KPÚ

   

  Vybavuje:

   

  MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

  Oddelenie výstavby a územného rozvoja

  Referát územného plánu a stavebného poriadku

  Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

  Tel.:  041/420 41 81

  Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

          vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

   

  Doba vybavenia:

   

  Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

   

  Poplatok:

   

  bez poplatku

   

  Späť