Ohlásenie drobnej stavby

Stručný popis:

 

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Legislatíva:

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
  • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
  • Jednoduchý technický opis stavby
  • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
  • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu Čadca (tlačivo)
  • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (tlačivo)
  • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Tlačivá na stiahnutie:

 

           Ohlásenie drobnej stavby

           Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu

           Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 670

Oddelenie výstavby a územného rozvoja

Referát územného plánu a stavebného poriadku

Kontakt: Ing. Vladimír Androvič, Štefan Kultan

Tel.:  041/420 41 81

Mail: stefan.kultan@kysuckenovemesto.sk

        vladimir.androvic@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

Do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Poplatok:

 

bez poplatku

 

Späť