Počasie

Dnes
Weather icon °C
Vietor: m/s
Vlhkosť:
Tlak: mb
Viditeľnosť: km

Spravodajstvo

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

03.07.2017 napísal dš

msz

Podľa bodu číslo 11 programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v KNM, ktoré sa konalo 15. júna, rokovali poslanci o použití finančného prebytku hospodárenia za rok 2016. Prítomní poslanci schválili návrh vo výške 842 tisíc euro na nasledovné investičné akcie:

Dofinancovanie projektu z eurofondov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (200 000 €), spoluúčasť na projekte Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského (156 400 €), výkup pozemkov pod plánované komunikácie Hurbanova, Kukučínova, Dolinský potok a Oškerda (20 000 €), nákup nadstavby na vozidlo na čistenie komunikácií (110 000 €), scénické osvetlenie sály domu kultúry (30 000 €), spevnené plochy pri bytových domoch (30 000 €), prípravná dokumentácia pre komunikácie Ku lipke, Kukučínova a Neslušská cesta (18 000 €), rekonštrukcia komunikácií a ich častí Clementisova, Pivovarská, Bottova, Štúrova (170 000 €), rekonštrukcia chodníkov a ich častí (Nábrežná, Dolinský potok a Dubská cesta (80 000 €) a na spolufinancovanie projektu z Európskych fondov v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom Parkovisko Ul. Komenského (27 500 €).

Zaujímavá informácia odznela i v záverečnom bode Rôzne, kde primátor mesta Ing. Ján Hartel informoval prítomných poslancov i divákov sledujúcich prenos zo zasadnutia o rozpracovaných investičných akciách a projektoch v našom meste:

  • Obnova komplexu MŠ 9. mája - práce sú v miernom sklze oproti plánovanému harmonogramu nie zo strany mesta, ale dodávateľa. Celkový rozpočet projektu je 184 000 €, z toho budú prostriedky z mesta predstavovať 10 000 €.
  • Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského - v polovici apríla mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), projektový zámer pri posudzovaní komisiou získal kladné hodnotenie. Náklady na projekt budú 640 000 €, suma 156 400 € bude predstavovať spolufinancovanie.
  • Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM - zmluva o NFP je podpísaná, verejné obstarávania na stavebnú časť i technológiu sú zrealizované, čaká sa na predloženie dokladov dodávateľov jednotlivých častí a následnú kontrolu. Tento značne nákladný projekt je plánovaný vo výške 2 233 000 €, mesto bude musieť prispieť čiastkou 120 000 €.
  • Modernizácia odborných učební ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok - projektové zámery jednotlivých projektov získali kladné hodnotenia a v súčasnosti sa kompletizuje žiadosť o NFP. Celkové náklady na projekty pre tri školy predstavujú sumu 278 049 €, spolufinancovať ich budú školy vo výške 14 900 €.
  • Parkovisko Ul. Komenského - v týchto týždňoch sa pripravuje zmluvu o NFP. Projekt bude financovaný z Interreg Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika a hlavným partnerom je poľské mesto Lodygowice. Výdavky projektu sú vo výške 189 380 €, z toho vlastné náklady predstavujú 10 000 €.
  • Areál polikliniky v KNM – termín realizácie sa posunul z dôvodu riešenia systému parkovania a rámp pri vjazde do areálu. V týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie, s prácami bude možné začať hneď po vydaní stavebného povolenia. Rekonštrukcia areálu predstavuje náklady vo výške 304 500 €, mesto prispeje sumou 152 000 €.
  • Tréningové ihrisko s umelou trávou – zatiaľ prebiehajú stavebné práce na spodnej stavbe. Momentálne sa rokuje s dodávateľom umelej trávnatej plochy. Náklady na výstavbu ihriska sú vo výške 563 300 €, 413 300 € je suma, ktorú vynaloží mesto z vlastných prostriedkov.

O ďalších bodoch rokovania zastupiteľstva píše vo svojom príspevku prednosta mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo:

 

 

Na rokovaní MsZ dňa 15. 6. 2017 bolo okrem iného schválené zadanie Urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto, Kamence - východ pre potrebu podrobnejšieho riešenia tohto územia, ktoré je podľa platnej územno-plánovacej dokumentácie nášho mesta, určené na rozvoj bývania. Predmetné územie sa nachádza na východnom okraji sídliska Kamence a je určené na výstavbu nových bytových domov, občianskeho vybavenia a verejnej zelene. V stručnosti uvediem hlavné riešenia a  ciele tejto "Urbanistickej štúdie", ktorými sú: navrhnúť podrobnejšie optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie pozemkov a navrhovaných stavieb v súlade s platným územným plánom mesta, riešiť umiestnenie stavieb bytových domov na jednotlivých pozemkoch, umiestnenie objektov občianskeho vybavenia a stanoviť podmienky pre prevádzkovanie základnej občianskej vybavenosti. Rovnako sa budú v štúdii riešiť plochy verejnej zelene vrátane detských ihrísk a drobnej architektúry a veľmi dôležité bude stanovenie výškovej hladiny navrhovanej zástavby a tiež trasovanie obslužných komunikácií, peších a cyklistických chodníkov a umiestnenie verejných priestranstiev a parkovísk pre motorové vozidlá. Samozrejme, pred schválením  tejto štúdie v MsZ bude tento dokument zverejnený a daný na pripomienkovanie orgánom štátnej správy a verejnosti.

Občanov mesta by som chcel informovať o prebiehajúcich rokovaniach na Vyššom územnom celku v Žiline o trasovaní Kysuckej cyklotrasy. Z Ochodnice bude táto najpravdepodobnejšie viesť popri železničnej trati až ku chránenej lipke, teda nepôjde po existujúcej komunikácii, ktorá smeruje do Škorčia. Sú dve riešenia kadiaľ by mala ísť od lipky, prvé je, že sa nasmeruje doľava po spevnenej ceste okolo vybudovaného súkromného jazierka a následne k nábrežiu rieky Kysuca, alebo od lipky bude lemovať existujúcu komunikáciu okolo súkromného pozemku KLF - energetika až k sídlisku Kamence, potom doľava pozdĺž vodného toku "Vejár" až k nábrežiu rieky. Ďalej pôjde už len po hrádzi až k supermarketu "LIDL", následne ponad cestu III. triedy a opäť po hrádzi okolo čističky až do Rudiny, Rudinky a Brodna. Snahou je tam, kde je to možné, vyhnúť sa existujúcim komunikáciám. K rokovaniam o trasovaní tejto cyklotrasy boli pozvaní aj predstavitelia Železníc SR, Slovenského vodohospodárskeho podniku a Národnej diaľničnej spoločnosti, lebo sú to oni, ktorí sú v prevažnej miere majitelia alebo správcovia pozemkov, kadiaľ povedie cyklotrasa. Treba povedať, že rokovania sa len začali a bude potrebné vyriešiť mnoho problémov, napr. ako bude vyriešené vysporiadanie pozemkov. Železnice SR  konštatujú, že minimálna vzdialenosť vedenia cyklotrasy od osi koľaje musí byť 4-5 m, pričom bude potrebné uvažovať aj so zabezpečením určitých bezpečnostných opatrení. Predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku sa vyjadrili, že cyklotrasu je možné viesť po hrádzi vodného toku Kysuca tak, aby sa nezužoval tento priestor, ktorý je potrebný na údržbu a aby sa uvažovalo aj s tým, že bude využívaná aj ich údržbovými strojmi. V našom obvode v miestach štyroch vodných tokov (potokov), ktoré sa vlievajú do Kysuce, sa cyklotrasa bude riešiť nie zatrubnením, ale výstavbou malých lávok s takou šírkou, aby po nich nemohli jazdiť motorové vozidlá. Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti zatiaľ len prisľúbili zaslať aktuálne trasovanie diaľnice D3 v úseku Brodno - Dunajov, vrátane prístupových ciest k výstavbe diaľnice, aby sa predišlo možnej kolízii plánovanej cyklotrasy. Z tohto vidieť, že rokovania sa len začali, ale je dôležité, že sa vôbec začali a ako som sám videl, všetci účastníci týchto stretnutí majú enormnú snahu o vybudovanie tak dlho očakávanej Kysuckej cyklotrasy.

Na záver by som chcel občanov nášho mesta, ale hlavne vodičov motorových vozidiel upozorniť na zmenu organizácie statickej dopravy na Ul. 1. mája, ktorá súvisí so zmenou parkovania (státia). Sú nanovo nainštalované zvislé dopravné značky doplnené vodorovnými. Zmeny spôsobu státia sú dané jestvujúcimi šírkovými pomermi tejto ulice. Systém parkovania a rozmer jednotlivých stojísk bolo nutné prispôsobiť z bezpečnostného hľadiska tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu chodcov a zároveň, aby zostala zachovaná šírka komunikácie minimálne 3 metre. Preto sa práve z tohto dôvodu na niektorých miestach tejto ulice zmenilo parkovanie zo šikmého na pozdĺžne.

Späť

Najnovšie

26.07.2017 napísal dš

rytieri

Správny rytier

Témou tretieho prázdninového podujatia v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto ušitého na mieru návšteve CVČ na Komenského ulici v Kysuckom Novom Meste boli rytieri.

Čítať ďalej…

24.07.2017 napísal dš

pomoc

Školenie prvej pomoci pre zamestnancov ZpS a DSS KNM

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo v spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou Krankas, Žilina školenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov.

Čítať ďalej…

22.07.2017 napísal dš

kulinoterap

Pečenie so seniormi

V utorok 11. 7. 2017 sme sa stretli s našimi starkými v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste, aby sme si spoločne upiekli koláč.

Čítať ďalej…

20.07.2017 napísal dš

zvonica

Objednajte si knihu

OZ Dubie pripravuje pri príležitosti 650. výročia 1. písomnej zmienky o Dubí knihu o histórii a súčasnosti Dubia. Záujemcovia si musia knihu objednať.

Čítať ďalej…

18.07.2017 napísal dš

voda

Pitný režim počas letných dní

Vysoké letné teploty dokážu ľudský organizmus zničiť viac, ako fyzická námaha.  Pocit smädu je varovným signálom pri značnom nedostatku vody v organizme.

Čítať ďalej…

15.07.2017 napísal dš

Malé dejiny veľkých skutkov

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste sa v tomto školskom roku zapojila do Grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“.

Čítať ďalej…

13.07.2017 napísal dš

rozlucka

Rozlúčka predškolákov

Deti z hroznovej a slivkovej triedy sa lúčili so svojimi mladšími kamarátmi, pani učiteľkami a celým personálom škôlky.

Čítať ďalej…

11.07.2017 napísal dš

sutaz

Poľovnícka súťaž seniorov 2017 v ZpS a DSS KNM

II. ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2017 sa konal v utorok 27. júna 2017 v prírodnom amfiteátri Horný Vadičov. Jún je mesiac poľovníctva a je to vhodná príležitosť na prezentovanie práce poľovníkov, ktorú sme si aj my vyskúšali v súťažných disciplínach.

Čítať ďalej…

08.07.2017 napísal dš

vcelari

Rozširujeme vedomosti žiakov

Včela medonosná, jeden veľmi malý, nenápadný živočích. Zaslúži si však z našej strany naozaj veľkú pozornosť.

Čítať ďalej…

06.07.2017 napísal dš

vylet

Výlet predškolákov

Na štvrtok, 22.6.2017 sa predškoláci z hroznovej a slivkovej triedy z MŠ Litovelská 605/9 v Kysuckom Novom Meste tešili už veľmi dlho.

Čítať ďalej…