Posudková činnosti na účely poskytovania sociálnej služby

Stručný popis:

V prípade, že má občan v zmysle zákona o sociálnych službách záujem o poskytovanie niektorej z uvedených služieb a má trvalý pobyt na území mesta, je z jeho strany potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na ním vybraný druh sociálnej služby. Odkázanosť občana na poskytovanie sociálnych služieb sa posudzuje na základe lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zmluvný posudkový lekár. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu zahŕňa posudzovanie:

 

  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  • rodinného prostredia fyzickej osoby,
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe lekárskeho a  sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a mesto Kysucké Nové Mesto vydáva rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu. Občan, ktorý je na základe rozhodnutia mesta Kysucké Nové Mesto odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Legislatíva:

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

 

Potrebné dokumenty, tlačivá na stiahnutie:

Žiadateľ alebo ním splnomocnená osoba doručí referátu sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu:

  • písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive.
  • vyjadrenie zmluvného lekára (obvodného lekára) o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive
  • fotokópie správ lekárskych nálezov odborných lekárov
  • pri osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony: právoplatné rozhodnutie súdu o opatrovníctve

Tlačivá na stiahnutie:

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871 (budova domu kultúry), II. posch. č. dv. 67
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová

Tel.: 041/ 4204183

mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk


Doba vybavenia:

 do 30 dní v zmysle správneho konania
 
Poplatok:
Mesto Kysucké Nové Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. (to znamená, že žiadateľ za vyjadrenie o svojom zdravotnom stave na predpísanom tlačive lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu úhradu lekárovi neplatí). Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu uhrádza Mesto Kysucké Nové Mesto.

Späť