Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva

Stručný popis:

Sociálna služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá

a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a

b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

 

Súčasťou poskytovania každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona o sociálnych službách je základné sociálne poradenstvo. Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutí základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci, pričom sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.


Druhy poskytovaných sociálnych služieb, ktoré poskytuje Mesto Kysucké Nové Mesto:

- domáca opatrovateľská služba ( terénna forma poskytovania sociálnej služby v domácnosti prijímateľa sociálnej služby). Domácou opatrovateľskou službou sú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby poskytované úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity podľa prílohy č. 4  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

- odľahčovacia služba (prostredníctvom opatrovateľskej služby). V súlade s ustanovením § 54 sa prostredníctvom odľahčovacej sociálnej služby poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou v rámci príspevku na opatrovanie poskytovanej príslušným ÚPSVR.  Cieľom odľahčovacej služby je nevyhnutný odpočinok opatrovateľa, ktorý počas doby, kedy sa poskytuje sociálna služba opatrovanému, má zároveň nárok na príspevok na opatrovanie (financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu).

 

Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste,  výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platných VZN:

a) v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,

b) v čase od 18.00 hod do 07.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,

c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

 

Žiadateľovi o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby (t. j. má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby a posudok o odkázanosti na pomoc inej osoby) a má záujem o poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby, je povinná podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na predpísanom tlačive.

Ak osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

 

Legislatíva:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

VZN č. 7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č. 17/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012

Zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník č. 40/1964 v platnom znení.

 

Potrebné dokumenty:


  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch (podpis je potrebné overiť na matrike)
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné)
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu – fotokópia (v prípade bezodkladnosti nie je potrebné)
  • potvrdenie o príjme za uplynulý kalendárny rok a aktuálny príjem fyzickej osoby, prípadne spoločne posudzovanej osoby/osôb
  • ďalšie prílohy podľa konkrétnej žiadosti a usmernenia sociálneho pracovníka


Tlačivá na stiahnutie: 

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 870 (budova MKŠS), II. posch., č. dv. 65
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva, úsek opatrovateľskej služby
Kontakt: Bc. Janka Virdzeková
Tel.: 041/4204183
 

Úradné hodiny:

pondelok     7,00 hod. - 15,00 hod.

utorok         7,00 hod. - 15,00 hod (sociálny prieskum)

streda          7,00 hod. - 16,00 hod.

štvrtok         7,00 hod. - 15,00 hod (sociálny prieskum)

piatok          7,00 hod. - 15,00 hod.

Obedňajšia prestávka pol hodiny v čase od 11,00 hod do 12,00 hod.

Doba vybavenia:
do 30 dní
 
Poplatok:
Bez poplatku
 
Na základe uvedenej žiadosti občan uzatvorí s Mestom Kysucké Nové Mesto Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 
Ak má fyzická osoba trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste, výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v zmysle platných VZN:

a) v čase od 7.00 hod do 18.00 hod. je výška úhrady 1,05 € za odpracovanú hodinu,

b) v čase od 18.00 hod do 7.00 hod. je výška úhrady 2 € za odpracovanú hodinu,

c) počas sobôt, nedieľ a sviatkov je výška úhrady 2,50 € za odpracovanú hodinu.

 

Žiadateľovi o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta a spĺňa podmienky odkázanosti na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov za predošlý kalendárny rok. 

Späť