Denné centrum Klub 75

Stručný popis:

V Dennom centre Klub 75 sa poskytuje podporná sociálna služba  prijímateľovi sociálnej služby prostredníctvom poskytovania základného sociálneho poradenstva a zabezpečovania  plánovanej záujmovej činnosti. 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva (posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci).

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopnosti a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Poskytovateľom podpornej sociálnej služby v Dennom centre Klub 75 (budova na ulici Belanského popisné číslo 75) je Mesto Kysucké Nové Mesto.

Prijímateľom  sociálnej služby poskytovanej v dennom centre je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou.

 

Legislatíva:
Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.
Štatút Denného centra   Klub 75, VZN č. 4/2010
 
Potrebné dokumenty:
  • žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75 potvrdenie alebo preukázanie žiadateľa o trvalom pobyte v meste Kysucké Nové Mesto
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o členstvo v Dennom centre Klub 75

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre členstvo v Dennom centre Klub 75

 
Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Referát sociálnych vecí a zdravotníctva
Kontakt: PhDr. Lenka Taranová
Tel.: 041/4204183
mail: lenka.taranova@kysuckenovemesto.sk
Doba vybavenia:
priebežne

Poplatok:
Bez poplatku 

 

Späť