Stravovanie v jedálni

Stručný popis:

Stravovanie v jedálni možno zabezpečiť pre občana s trvalým pobytom na území Kysuckého Nového Mesta, ktorý:

  • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb,
  • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  • dovŕšil dôchodkový vek.

Legislatíva:

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení.
  • VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby: stravovanie v jedálni.

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni (tlačivo)
  • Potvrdenie o výške poberaného dôchodku
  • Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dôchodkov za obdobie predchádzajúcich 12-tich mesiacov.
  • Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní alebo nepoberaní dávky a príspevkov k dávke.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o zľavu pri stravovaní v jedálni

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:

Tel.: 041/420 72 31

Mail: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

Po skompletizovaní žiadosti do 1 mesiaca

 

Poplatok:

bez poplatkov

Späť