Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Stručný popis:

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

Legislatíva:

  • Zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Potrebné dokumenty:

Tlačivá na stiahnutie: 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Kontakt:

Tel.: 041/420 72 31

Mail.: sekretariat2@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

Žiadosť sa prerokováva v komisii sociálnej, bytovej a cestovného ruchu, potom v mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhodne svojim uznesením.

 

Poplatok:

bez poplatkov

Späť