Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2017

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 za rok 2017

 

Čítať ďalej…

Stravovanie v jedálni

Stravovanie v jedálni možno zabezpečiť pre občana s trvalým pobytom na území Kysuckého Nového Mesta, ktorý:

  • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných  potrieb,
  • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  • dovŕšil dôchodkový vek.

Čítať ďalej…

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

Čítať ďalej…

Poskytovanie sociálnej služby a základného sociálneho poradenstva

Sociálna služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá

a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a

b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych  službách.

Súčasťou poskytovania každej sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona o sociálnych službách je základné sociálne poradenstvo. Základné 

Čítať ďalej…

Základné sociálne poradenstvo

Vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinnosti.

Čítať ďalej…

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

Mesto Kysucké Nové Mesto (obec) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Mesto Kysucké Nové Mesto je tiež správnym orgánom v konaniach o zmene stupňa odkázanosti alebo o zániku odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Mesto Kysucké Nové Mesto rozhoduje o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

Čítať ďalej…

Denné centrum Klub 75

Klub dôchodcov zriadený podľa  zákona  účinného do 31.decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1. januára 2009. Mesto Kysucké Mesto zriadilo a prevádzkuje Denné centrum Klub 75 od 01. 06. 2010.

Činnosť Denného centra Klub 75  sa zameriava hlavne na vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov Denného centra Klub 75 v rôznych záujmových skupinách, organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj podujatí rekreačno-oddychového charakteru pre členov Denného centra Klub 75, resp. spoločná účasť na takých podujatiach organizovaných inými subjektmi, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s inými klubmi na území mesta, ale aj mimo územia mesta, spoluprácu členov Denného centra Klubu 75 na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. právnickými osobami mestom zriadenými alebo založenými, zveľaďovanie a údržbu Denného centra Klub 75 a jeho okolia formou drobných údržbárskych prác na základe dobrovoľnosti.

Čítať ďalej…