Školstvo

 • MATERSKÉ ŠKOLY:

Materská škola, Ulica 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 34

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto, 041/421 27 04

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto, 041/421 25 09

Materská škola, Budatínska Lehota 31, 041/421 27 88

 

 • ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

http://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/nasaskola.php

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

http://zssulkovknm.edupage.org/

Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto

http://www.zsnabreznaknm.eu/

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

 

www.zusknm.sk

Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto

https://szsknm.edupage.org/

Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 58

 

 • STREDNÉ ŠKOLY:

www.gymknm.sk

Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto

www.spsknm.sk

Spojená škola, SPŠ a OA, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

www.souknm.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

http://ouknm.edupage.org/

Spojená škola internátna, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto

 

 • CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU:

www.cvcknm.sk

Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto

www.cvcjakub.sk

Centrum voľného času sv. Jakuba, Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto

 

 • CENTRUM PPPaP:

www.pppknm.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto

Voľné pracovné miesta v školách a školských zariadeniach

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovení § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5  zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť - § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť- § 6 ods. 1 písm. c)  zákona č. 317/2009 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka - § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 317/2009 Z.z.
 • znalosť práce s PC vítaná
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
 • znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do  výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o vykonaní I. atestácie ( absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009 )
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy  (v rozsahu maximálne 6 strán)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi, ktoré budú originálmi alebo overenými kópiami, doručte do 17.8.2017 na adresu:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto – neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi  rada školy.

 

Ďalšie informácie:

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, (041/4204187, 041/4207234.

 

V  Kysuckom Novom Meste 26.7. 2017

 

Ing. Ján Hartel

primátor mesta

 

 

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s nástupom do práce od 01.09. 2017 (pracovný pomer na dobu určitú).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť  o prijatie do zamestnania
 • Štruktúrovaný  životopis
 • Doklady o ukončenom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru.

Požadované doklady posielajte do 25.8. 2017 na e-mail: mskomenskeho.knm@centrum.sk  

 

 

 

Materská škola, Budatínska  Lehota 31, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s nástupom do práce od 01.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť  o prijatie do zamestnania
 • Štruktúrovaný  životopis
 • Doklady o ukončenom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru.

Požadované doklady posielajte do 25.08.2017 na e-mail: msbudatinskalehota@centrum.sk