Primátor mesta

files/obrazky/sekcie/obcan/primator.jpgIng. Ján Hartel
  1. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.
  2. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.
  3. Zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickým osobám.
  4. Zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR a podpisuje ich uznesenia.
  5. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
- vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, platnými právnymi normami, Štatútom mesta Kysucké Nové Mesto, VZN a internými predpismi Mesta Kysucké Nové Mesto
- rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené MsZ
 6. Rozhoduje o ďalších veciach v súlade s § 13 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 
Tel. č.: 041/4212210, 4207232
Fax: 041/4212209
e-mail:

jan.hartel@kysuckenovemesto.sk