Správca počítačovej siete

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 2.5. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: správca počítačovej siete.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží len vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do: 23.4. 2018

- e-mailom na adresu: zsnabreznaknm1@gmail.com

- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

 

V KNM 16.04.2018