Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Stručný popis:

Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 17 ods. 5 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Živnostenskému úradu v Žiline – pobočka Kysucké Nové Mesto 10 dní pred otvorením.

Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný stanoviť v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej iba VZN).

Zriadenie prevádzkarne a prevádzkový čas podnikateľ Mestu Kysucké Nové Mesto nahlasuje formou oznámenia o zriadení prevádzkarne. Zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzkarne oznámi podnikateľ formou oznámenia.

 

Legislatíva:

 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  mesta Kysucké Nové Mesto.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Z.z. v platnom znení 

 

Potrebné dokumenty:

na zriadenie prevádzkarne:

  • Živnostenský list/výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)
  • Potvrdenie o likvidácii odpadu
  • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci
  • Doklad o vlastníctve – list vlastníctva nie starší ako ½ roka (LV)
  • Ak nie je vlastníkom oznamovateľ – podnikateľ, doloží (LV/, nájomnú zmluvu, prípadne ak je v podnájme aj podnájomnú zmluvu)
  • Doklad o tom, že prevádzka je zriadená v objektoch, výlučne na to stavebne určených  (zmenu účelu využitia, prípadne kolaudačné rozhodnutie)
  • Ak sa v prevádzke používa zdroj hluku, infrazvuku a vibrácií, doložia aj doklad o meraní a sledovaní emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií týchto zdrojov v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

na zmenu prevádzkovej doby:

na zrušenie prevádzkarne:

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Oznámenie o zriadení prevádzkarne

Oznámenie o zmene prevádkovej doby

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

 

Vybavuje:

 

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

 

Kontakt:

 

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk


Doba vybavenia:

 

15 dní

 

Poplatok:

 

bez správneho poplatku

Späť