Predaj na trhových miestach

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto.

-  fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

-  fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

-  fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

Na území mesta Kysucké Nové Mesto je zriadené trhové miesto:

-  verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj

 

Legislatíva:

VZN č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach v meste Kysucké Nové Mesto

Trhový poriadok pre príležitostný trh v Meste Kysucké Nové Mesto

Trhový poriadok pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o zriadenie trhového miesta (tlačivo)
  • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, prípadne potvrdenie oprávnené na predaj
  • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadené trhové miesto, prípadne
  • ak by sa nachádzalo na pozemku – situačný snímok z mapy s nákresom a listom vlastníctva. 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o zriadenie trhového miesta

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail:  evidencia@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

do 30 dní

 

Poplatok:


Bez poplatku

Späť