Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu

Stručný popis:

Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto  sa ambulantne môžu predávať:

 • ovocie a zelenina, sušené ovocie
 • knihy, denná a periodická tlač,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • kvetiny,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
 • balená zmrzlina,
 • pukance
 • cukrová vata,  
 • oblátky,
 • cukrovinky.

Legislatíva:

Trhový poriadok pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto v platnom znení

VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj alebo na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra, resp.  potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy
 • súhlas prenajímateľa
 • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - v prípade predaja potravinárskych výrobkov
 • U samostatne hospodáriaceho roľníka zo zahraničia – doklad o zaregistrovaní z  Daňového úradu Bratislava I.
 • Žiadosť o záber verejného priestranstva ako napr. na propagáciu svojich výrobkov, záber priestranstva pred prevádzkou na vyloženie tovaru a pod.

Tlačivá na stiahnutie: 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste a na ambulantný predaj

Žiadosť o predaj na príležitostné trhy

Žiadosť o vydanie povolania na záber verejného priestranstva

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

Doba vybavenia:


do 30 dní

 

Poplatok:


V zmysle VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto.

Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného Trhového poriadku pre ambulantný predaj v Meste Kysucké Nové Mesto.

Späť