Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje s.r.o. KYSUCA

Stručný popis:

 

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  si môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti. V žiadosti uvedie údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem – číslo súpisné, ulicu  na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

 

Legislatíva:

  

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení

Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení

 

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o nájom nebytových priestorov
  • Ak je žiadateľom obchodná spoločnosť- výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
  • Ak je žiadateľom právnická osoba- nepodnikateľ (napr. občianske združenie  - doklad preukazujúci jej právnu subjektivitu
  • Ak je žiadateľom podnikateľ- fyzická osoba- doklad o oprávnení podnikať (živnostenský list, koncesná listina a pod.)

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

Oddelenie organizačné

Referát bytový a podnikateľskej činnosti

Kontakt:

Tel.: 041/420 7214, 0905 683 674

Mail: evidencia@kysuckenovemesto.sk

       viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

 

Doba vybavenia:

 

30-60 dní, nakoľko je potrebné schválenie komisiou a mestským zastupiteľstvom

 

Poplatok:

 

bez poplatku

Späť