Nájom nebytových priestorov v majetku mesta, ktoré spravuje s.r.o. KYSUCA

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré spravuje KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,  si môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, oddelenie organizačné – referát bytový a podnikateľskej činnosti.

Čítať ďalej…

Predaj na trhových miestach

Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto.

Čítať ďalej…

Povolenie ambulantného predaja a predaja na príležitostnom trhu

Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný. Na základe povolenia vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto  sa ambulantne môže predávať ovocie a zelenina, sušené ovocie, knihy, denná a periodická tlač,drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, kvetiny, žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, balená zmrzlina, pukance, cukrová vata, oblátky, cukrovinky.

Čítať ďalej…

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

Čítať ďalej…

Objednávanie inzercie, poďakovania, spomienky v mesačníku ZVESTI KNM

Podanie inzercie, poďakovania, alebo spomienky v mesačníku ZVESTI, ktoré vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto je možné na predpísanom tlačive. Mesačník vychádza vždy do 5. v mesiaci. Inzercie je možné podávať plošné, riadkové.

Čítať ďalej…

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto na základe písomnej žiadosti.

Čítať ďalej…

Prevádzkovanie iných hazardných hier

Stanovisko k prevádzkovaniu hazardných hier podľa § 21 zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Kysucké Nové Mesto vydáva na základe písomnej žiadosti.

Čítať ďalej…

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Čítať ďalej…

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle § 17 ods. 5 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Živnostenskému úradu v Žiline – pobočka Kysucké Nové Mesto 10 dní pred otvorením.

Čítať ďalej…