Platné VZN

ROK 2012


VZN č.1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto

VZN č.2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 O určení výšky dotacie na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení

VZN č.3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 O státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta

VZN č.4/2012ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 O nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta

VZN č.5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb na trhových miestach v  meste

VZN č.6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 8/2011 o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

VZN č.7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č.8/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

VZN č.9/2012 o dani z nehnuteľností

VZN č.10/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č.11/2012 o miestnych daniach mesta KNM, za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

VZN č.12/2012 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

VZN č.13/2012 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení 

VZN č.14/2012ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2011 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto

VZN č.15/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach

VZN č.16/2012 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

VZN č.17/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú službu

VZN č.18/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta

 

 

 

ROK 2011

 

VZN č.1/2011 o výyške dotácie na žiaka

VZN č.2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

VZN č.3/2011 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

VZN č.4/2011 o poskytovaní jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi

VZN č.5/2011 o výške príspevku v materskej škôlke

VZN č.6/2011 o výške príspevku na činnosti školských klubov detí

VZN č.7/2011 o školských obvodoch

VZN č.8/2011 o príspevku v Základnej umeleckej škole

VZN č.9/2011 o výšky dotácie na náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení

Dodatok č.3 k VZN č.3/2008 o výške príspevku na čiastočnu úhradu na jedlo v zariadeniach školského stravovania

Dodatok č.1 k VZN č.4/2008 o výške príspevku za dieťa v nmateskj škole

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011 o prevádzkovom poriadoku pohrebísk

Dodatok č.4 k VZN č.3/2008 o výške príspevku na čiastočnu úhradu na jedlo v zariadeniach školského stravovania

Dodatok č.2 k VZN č.8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

 

ROK 2010

 

VZN č.1/2010 o poskytovaní podpornej sociálnej služby : stravovania v jedálni

VZN č.2/2010 o sťažnostiach

VZN č.3/2010 ktorým sa určujú pravidla času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č.4/2010 Štatút Denné centrum Klub 75

VZN č.5/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č.6/2010 o miestnom referende

Dodatok č.1 k VZN č.6/2009 o výške dotácie na jedneho žiaka v MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ ...

Dodatok č.1 k VZN č.1/2007 o triedenom zbere komunálnych odpadov

Dodatok č.1 k VZN č.8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

 

ROK 2009

 

 

ROK 2008

 
 

VZN č.6-2007 o verejnom poriadku a verejnej čistote


ROK 2006

VZN č.1-2006 o postupe pri poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Späť