Žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu, príp. súhlas so zriadením záložného práva

Stručný popis:
 
Zmluvou o prevode vlastníctva bytu uzavretej medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako vlastníkom bytu a nadobúdateľmi, bol byt odpredaný kupujúcim za dohodnutú kúpnu cenu, pričom pri splácaní kúpnej ceny boli kupujúcim poskytnuté percentuálne zľavy z kúpnej ceny s tým, že kupujúci sa zaviazali, že do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy kúpený byt neprevedie na inú osobu ako na manžela, deti alebo vnukov. Ak kupujúci poruší tento záväzok je povinný uhradiť predávajúcemu nesplatenú časť ceny bytu v plnej výške. Na základe uvedeného  podľa čl. IX. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bolo v prospech Mesta Kysucké Nové Mesto zriadené záložné právo k bytu podľa ust. § 151/ písm. b/ Občianskeho zákonníka. 


Legislatíva:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KNM č. 5/1995 v platnom znení
 
Potrebné dokumenty:
  • žiadosť,  pôvodná zmluva o prevode vlastníctva bytu,  list vlastníctva na byt,  žiadateľ musí mať voči mestu Kysucké Nové Mesto vyrovnané všetky finančné záväzky,  v prípade odpredaja bytu v lehote kratšej ako 10 rokov od podpísania zmluvy, doklad o splatení nesplatenej časti kúpnej ceny od spoločnosti KYSUCA s. r. o. 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o zrušenie záložného práva 

 
Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94, II. poschodie, č. dverí 19
 Oddelenie organizačné
 Referát právny
 Kontakt: JUDr. Emília Mušková, advokátka, Ivana Bajánková, odborný referent
 Tel.:  041/4207236, 4207216
 
Doba vybavenia:
do 30 dní


Poplatok:
Bez poplatku 

Späť