Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Stručný popis:

Z rozpočtu mesta sa  môže poskytovať dotácia právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta. Mesto môže poskytnúť dotáciu inej obci alebo mestu alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečujú niektoré úlohy pre mesto alebo ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe neuvedenej v odseku 1  a  fyzickej osobe -  podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených týmto VZN.

Mesto môže poskytovať dotácie na :

     a) všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových  organizáciách v znení neskorších predpisov,

     b) všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. 

 

Legislatíva:

 

VZN č. 8/2012 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto

VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012

 

Potrebné dokumenty:

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta KNM

Rozpočet projektu

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta KNM s rozpočtom projektu

 

Vybavuje:

MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie slobody 94

prednosta MsÚ

Kontakt:

Tel.: 041/4207234

Mail: lubomir.jezo@kysuckenovemesto.sk

 

Dátum podania:

Do 30.11. rozpočtového roka na nový rozpočtový rok

 

Poplatok:

Bez poplatku

Späť