Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

 

1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie v lehote do 10 dní.

Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk

Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:

A) musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
B) musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
C) musí obsahovať údaje o stavbe,
D) žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok  úveru, t.j. 1,3 – násobok životného minima + splátky úverov
E) žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
F) žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4 – násobku životného minima

Domácnosť

Životné minimum domácnosti v €

1,3-násobok životného minima domácnosti v €

3,5-násobok životného minima domácnosti v €

4-násobok životného minima domácnosti v €

Jednočlenná (plnoletá FO)

198,09

257,52

693,32

792,36

Dvojčlenná (plnoletá FO + dieťa)

288,51

375,06

1 009,79

1 154,04

Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO)

336,28

437,16

1 176,98

1 345,12

Trojčlenná (plnoletá FO + 2 deti)

378,93

492,61

1 326,26

1515,72

Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa)

426,70

554,71

1 493,45

1 706,80

Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba + 3 deti)

469,35

610,16

1 642,73

1 877,40

Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti)

517,12

672,26

1 809,92

2 068,48

Päťčlenná (plnoletá FO + 4 deti)

559,77

727,10

1 959,20

2 239,08

Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti)

607,54

789,90

2 126,39

2 430,16

Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Opatrenie MPSVR SR č. 186/2013 Z.z. o úprave súm životného minima platné od 1.7.2013) sú nasledovné

plnoletá fyzická osoba € 198,09
ďalšia plnoletá fyzická osoba € 138,19
zaopatrené neplnoleté dieťa € 90,42
nezaopatrené dieťa € 90,42

 

2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:

Oprávnený žiadateľ – fyzická osoba

manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,

manželia s maloletým dieťaťom vo veku tri alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si osvojili (nemusia spĺňať podmienku veku do 35 rokov)

člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov, aj slobodný)

odchovanec, ktorého vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov, uvedenú podmienku veku musí spĺňať každý z manželov

 

Žiadateľ - je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
- ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
- má vlastný príjem

Žiadateľ FO  môže získať podporu na:
- výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
- výstavbu bytu v rodinnom dome
- výstavbu alebo kúpu bytu v polyfunkčnom dome
- tepelnú ochranu rod. domu

veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy,
Podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome  prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 (bez plochy garáže, ak je súčasťou domu)

 

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 873, č. dv. 185 (budova Domu kultúry KNM)
Oddelenie výstavby a územného rozvoja
Referát fondu rozvoja bývania
Kontakt: Ing. Adriána Patyková
Tel.: 041/420 41 85, 0905 578 071
mail: adriana.patykova@kysuckenovemesto.sk

Späť