Parkovacie miesto s vyhradeným státím

Stručný popis: 
Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení dopravným inšpektorátom pre:
a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla býva s ňou v spoločnej domácnosti.
 

b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, len na pozemkoch vo vlastníctve mesta alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na vlastné náklady.

Nájom verejného priestranstva Mesto KNM umožní len osobe, ktorá nemá voči mestu záväzky.

 

Legislatíva :

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto v znení VZN č. 3/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové Mesto v znení VZN č. 4/2012, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2012  

Potrebné dokumenty:

  • Žiadosť o parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti
  • Žiadosť o predĺženie doby nájmu na parkovacie miesto s vyhradeným státím spolu s prílohami uvedenými v žiadosti

Vybavuje:
MsÚ v Kysuckom Novom Meste, Námestie Slobody 94, II. poschodie, č. dverí 19
Oddelenie organizačné
Referát právny
Kontakt: JUDr. Emília Mušková, advokátka, Ivana Bajánková, odborný referent
Tel.:  041/4207236, 4207216
mail:  pravnik@kysuckenovemesto.sk
 
Doba vybavenia:
do 60 dní

Poplatok:
Bez poplatku 

Späť