Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta KNM

Z rozpočtu mesta sa  môže poskytovať dotácia právnickým a fyzickým osobám na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.

Čítať ďalej…

Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

Čítať ďalej…

Parkovacie miesto s vyhradeným státím

Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení dopravným inšpektorátom pre:

a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla býva s ňou v spoločnej domácnosti.

 

b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, len na pozemkoch vo vlastníctve mesta  alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na vlastné náklady.

Nájom verejného priestranstva Mesto KNM umožní len osobe, ktorá nemá voči mestu záväzky.

Čítať ďalej…

Žiadosť o zrušenie záložného práva k bytu, príp. súhlas so zriadením záložného práva

Zmluvou o prevode vlastníctva bytu uzavretej medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako vlastníkom bytu a nadobúdateľmi, bol byt odpredaný kupujúcim za dohodnutú kúpnu cenu, pričom pri splácaní kúpnej ceny boli kupujúcim poskytnuté percentuálne zľavy z kúpnej ceny s tým, že kupujúci sa zaviazali, že do 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy kúpený byt neprevedie na inú osobu ako na manžela, deti alebo vnukov. Ak kupujúci poruší tento záväzok je povinný uhradiť predávajúcemu nesplatenú časť ceny bytu v plnej výške. Na základe uvedeného  podľa čl. IX. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bolo v prospech Mesta Kysucké Nové Mesto zriadené záložné právo k bytu podľa ust. § 151/ písm. b/ Občianskeho zákonníka. 

Čítať ďalej…