Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2013-2017

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky
2013-2017

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky2013-2017

 

Čítať ďalej…

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta KNM

Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov mesta podľa ustanovenia § 13 ods. 4) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe ustanovenia § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 84 Zákonníka práce po predchádzajúcom súhlase príslušnej odborovej organizácie vydáva  tento pracovný poriadok. 

Čítať ďalej…

Návrh na prevod správy majetku

Príloha:

Oznámenie o vybavení petície P-3-2016

Oznámenie o vybavení petície P-2-2016

Oznámenie o vybavení petície P-1-2016

Materiály pre finančnú komisiu

Etický kódex voleného predstaviteľa mesta KNM

Príloha:

Návrh na vyňatie zo správy majetku

Príloha:

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva