prof. Jozef Tarábek

Jozef Tarábek - publicista, profesor

8.7. 1918 Kysucké Nové Mesto - 1.6. 2014 Kysucké Nové Mesto

Narodil sa 8. júla 1918. Narodil sa ako štvrté dieťa Štefana Tarábka, obuvníckeho majstra a gazdu a Terézie, rodenej Šujanskej. V KNM vychodil základnú školu a potom študoval na Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Žiline. V roku 1944 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor biológia, geológia a zemepis. Po ukončení vysokoškolských štúdií sa v roku 1945 oženil s Margitou Starinskou. Ako stredoškolský profesor najskôr učil v Novom Meste nad Váhom, kde vyučoval prírodopis a zemepis. V pedagogickej praxi pokračoval v Žiline na Dievčenskom gymnáziu (1947-1950) a Trstenej. V roku 1951 zastával funkciu riaditeľa Hospodárskej školy v Čadci. Tu zorganizoval prvé celoslovenské preteky v stenografii a písaní na stroji. V rokoch 1953 -1956 bol súčasne externým prednášateľom na Vyššej a Vysokej pedagogickej škole konzultačného strediska v Žiline. Do nášho mesta sa vrátil v roku 1958 učiť na Jedenásťročnú strednú školu, terajšie gymnázium. Tu učil do roku 1980 a ešte dva roky pracoval ako externý profesor. V KNM sa zaslúžil o tradíciu biologických olympiád, kde naši študenti získavali v celoštátnom meradle pekné výsledky.

Pôsobil nielen ako pedagóg, ale aj ako ochranca prírody a publicista. So svojim priateľom Viliamom Galvánkom sa podieľal na zborníkoch Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes. V prvom vydaní (1965) je uverejnený jeho príspevok K zemepisno-prírodopiseckej orientácii v KNM a okolí, v druhom diele (1969) spracoval chotárne názvy v katastri obce KNM, tretí diel (1995) zostavoval a prispel článkami o bývalých urbárnikoch z KNM a o Kysučanoch odvedených do gulagov. Jeho príspevky o rastlinstve a živočíšstve sú v publikáciách Javorníky (1967), Slovenské Beskydy (1968). Sám vydal skriptá Sídelná geografia (1943) a knihu Kysucká vrchovina ako prirodzený celok (1944, 2008). Bol tiež tajomníkom okresnej požiarnej jednoty, poslancom MsNV a zasadal v senáte okresného súdu ako sudca z ľudu. Bol dlhoročným predsedom Urbariátu v KNM a funkcionárom miestneho spolku Matice slovenskej. Spolupracoval s RNDr. Rudolfom Lukáčom, ktorému pomáhal pri zriaďovaní Mineralogického a petrografického ústavu UK v Bratislave. V záujme zachovania domáceho názvoslovia spolupracoval so Slovenskou akadémiou vied v Bratislave. Mestské zastupiteľstvo v KNM mu v roku 2000 udelilo čestné občianstvo mesta. 

Zomrel 1.6. 2014.

Späť