Dlhomír Poľský

dlhomir polsky

Andrej Majer - básnik, kňaz

16.10.1864 Kysucké Nové Mesto - 29.12.1935 Kysucké Nové Mesto

Pseudonym: Dlhomír Poľský, Andrejovič, Csáky, Karol Čákay, Pipuškin, Goldstein Sámi, Stambulov


Andrej Majer sa narodil 16.10.1864 v Kysuckom Novom Meste ako jedno z ôsmich detí v rodine čižmára a roľníka. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, gymnázium absolvoval v Žiline a Nitre. Teologické štúdiá skončil v Budapešti v roku 1889 a bol vysvätený za kňaza. Určitú dobu pôsobil ako vychovávateľ v kúrii baróna Lorada v Orlovom. V orlovskom kaštieli hlboko prežíval ako národovec osud ujarmeného ľudu. Od roku 1891-1899 pôsobil ako kaplán v Dlhom Poli, v Kysuckom Novom Meste v rokoch 1899-1904 a ako rímsko-katolícky farár v Hornom Vadičove 1904-1929. Odtiaľ sa presťahoval na odpočinok do rodného Kysuckého Nového Mesta, kde zomrel 28.12.1935 a je pochovaný.


Na Kysuciach pôsobil celkom 35 rokov. Poznal veľkosť utrpenia a túžby ľudu, a preto vnikol hlboko do ľudského srdca a do ľudskej duše. Svojim životom a prácou sa tak začlenil medzi najvýznamnejšie osobnosti Kysuckého Nového Mesta.


Básnicky sa začal Andrej Majer prejavovať už počas štúdií. Prvé verše písal v maďarskom jazyku, v slovenčine začal písať až v Dlhom Poli. Jeho prvou básňou bol Ohlas (1894) uverejnená v novinách Kresťan. Ďalšie básne publikoval v novinách Slovenské pohľady, Ľudové noviny, Národnie noviny, Piesne ľudovej strany, Svojesť, Černokňažník, Americký kalendár, Jednota, Tovarišstvo a po roku 1918 pokračuje v uverejňovaní v Tatranskom orlovi, Trenčane a iných. V roku 1925 a 1926 vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave knižne v dvoch zväzkoch Spisy básnické Dlhomíra Poľského. Prvý zväzok obsahuje básnicku tvorbu z rokov 1894-1914, zahrňuje cyklus básní Proti prúdu, Piesne národa, Z rodinného kruhu a Tempipassate. Za tieto verše bol pre panslavistický ráz súdený. Druhý zväzok obsahuje básne z rokov 1896-1916, ktoré napísal v Hornom Vadičove. Obsahuje cykly Vesna života, Quodlibet a Memento Mori. Významnú časť oboch zväzkov spisov tvoria slovníčky vysvetľujúce výrazy dolnokysuckého nárečia, ktoré sa vyskytujú v jeho veršoch. V básnickej tvorbe odráža život dedinčanov, drotárov, remeselníkov a drinu kysuckého roľníka. Andrej Majer patril k tzv. Medzigeneračnej vrstve básnikov, ktorí vypĺňali priestor medzi Hviezdoslavom a poéziou slovenskej moderny. S P.O. Hviezdoslavom sa poznal osobne a o ich priateľstve svedčí ich vzájomná korešpondencia a Hviezdoslavova návšteva v roku 1910, jeho vplyv na tvorbu Andreja Majera je nesporný. Svojským a najprirodzenejším ostal v prírodnej a osobnej lyrike. 

Zomrel 29. 12. 1935 v Kysuckom Novom Meste, kde je aj pochovaný. Na pomníku má znamenie kríža a plastický kalich ako symbol kňazského stavu. Na základnom kameni je verš, ktorého autorom je sám básnik:

"Milosrdný Kriste, drahý Spasiteľ!

Prijmi sluhu svojho, Tvoj bol chváliteľ.

Odpusti mu krehkosti, zdvihni v sláve lesk,

uchláchoľ nám zármuť, utíš srdca stesk."


Späť